"S rodiči venku" 2015

Popis realizovaného projektu

  1. Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi:
  1. Výtvarný workshop
  2. Hudební workshop
  3. Vzdělávací semináře, besedy
  1. Zaměstnání maminky na rodičovské dovolené
  2. Vzdělávací kurs pro pedagogy pro zlepšení efektivní práce s rodinou

 

ad 1) Vzhledem ke zkrácenému rozpočtu jsme ralizovali tři volnočasové aktivity, a to:

  1. Výtvarný workshop – výroba osobních panenek z tradičních materiálů se Světlanou Hradilovou

Dne 9.12.2015 se konal rukodělný workshop se Světlanou Hradilovou na výrobu osobních panenek z tradičních materiálů, jako je len a konopí. Paní Hradilová tyto látky vyrábí doma na tkalcovském stavu ze lnu a konopí vypěstovaném na vlastním pozemku v Bílých Karpatech. Již seznámení s těmito přírodními a ručně dělanými materiály bylo velmi zajímavé a inspirující. Látka ze lnu i z konopí je velmi pevná a kvalitní. Netrénovaným prstům činilo problémy látku nařasit, přichytit, omotat nití – pro některé maminky to byla opravdu výzva.

Při samotné výrobě panenky se nepoužívá jehla a nit, ani nůžky - což má svůj význam v celkové koncepci osobní panenky, která má plnit roli „žeĺanice“, tedy předmětu, kterému můžeme svěřit svá přání a tužby. Látka se dělila trháním a panenku jsme vázali konopnou nití.

Každá panenka si odnesla osobitou panenku, která odráží její charakter. Odezvy maminek na worshop byl velmi kladný. Velmi si cenily ruční práce a práce s přírodními tradičními materiály.

  1. Hudební workshop s Markem Gondou

 

Dne 15.9. se uskutečnil hudební workshop s hudebníkem a výrobcem tradičních hudebních nástrojů Markem Gondou. Pan Gonda vyrábí především lidové píšťaly – koncovky. Ty a mnoho dalších hudebních nástrojů přivezl na náš workshop. Děti a rodiče měli možnost poslechnout si a vyzkoušet si hru např. na didgeridoo, gongy, koncovky, fujary, zvonkohry, zvonečky a další zvláštní nástroje.

Workshop byl uveden pohádkou pro děti o lesních skřítcích, kteří dělají slavnost živlů. Děti si tedy zažili i tuto ojedinělou slavnost, při které měly možnost ucít všechny živly a následně se ponořit do zvuků tradičních nástrojů.

 

Workshop byl rozdělen do dvou částí – dopoledne bylo pro rodiče s dětmi, odpoledne pro širší veřejnost.

Nákup lidové píšťaly – koncovky

Koncovku jsme v rámci projektu koupili od pana Gondy pro děti do školky. Je to mezi dětmi velmi oblíbený nástroj, jelikož nemá dírky a hraje si pouze silou fouknutí. Experimentování se silou dechu děti velmi baví. Nástroj je vyroben z bezového dřeva, ručně.

  1. Vzdělávací beseda se Světlanou Hradilovou – o domácím vzdělávání

Dne 11.11. se pořádala beseda o domácím vzdělávání se Světlanou Hradilovou. Paní Hradilová je tradiční žena – tkadlena, přadlena, švadlena, porodní bába, matka pěti dětí, které jsou všechny na domácím vzdělávání. Na besedě maminky diskutovaly o vzdělávání doma, jeho úskalích a výhodách, načerpaly inspiraci od zkušené ženy, ujasnily si své názory na tento typ vzdělávání a dozvěděly se spoustu dalšího o výchově dětí a rodinném životu, který paní Hradilová vede opravdu tradičním způsobem a své děti vede k tradičním hodnotám rodiny a života.

Ad 2) Zaměstnání maminky na rodičovské dovolené

Na tuto pozici jsme zaměstnali maminku Marcelu Jahodovou, která v r. 2015 byla na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou. Zaměstnáním maminky na pozici koordinátora klubu jsme jí umožnili profesní realizaci a praxi v oboru řízení a organizace, které jsou cenné pro ženu na rodičovské dovolené jako praxe pro své budoucí povolání po skončení RD. Zaměstnání mamince přispělo ke zvýšení kvalifikace a sebevědomí při budoucím hledání zaměstnání, a také jí umožňovalo vhodně sladit rodinný a pracovní život. Mohla být v klubu se svou dvouletou dcerou. Pro klub byla tato maminka velkým přínosem, vyplnila všechny pracovní povinnosti, které jsou pro pedagoga zátěží – jako např. komunikaci s rodiči, organizování akcí a workshopů, propagace, komunikace s úřady a veřejností, vedení administrativy klubu, příprava účetních podkladů atp.

Ad 3) Vzdělávací kurs pro pedagogy

Hlavní pedagog – Renata Oharková absolvovala vzdělávací kurs Respektovat a být respektován pod vedením autorů této metody – manželů Kopřivových. Kurs byl rozdělen do šesti dílů a proběhl v měsících duben – červen roku 2015.

Kurs byl organizován formou teoretické výuky a práce v kruhu. Účastníci pracovali ve dvojicích nebo malých skupinách, kde diskutovali na prezentovanými příklady, souvislostmi a ukázkami komunikace a na praktických příkladech procvičovali respektující komunikaci. Každý seminář byl zahájen výměnou zkušeností a nápadů a končil reflexí.

Absolvování tohoto kursu má pro klub velký přínos, jelikož k myšlence lesních klubů patří také „alternativní“ přístup k výchově, poznatky tohoto kursu pedagog každodenně aplikuje do praxe a na dětech vidí odezvu v lepší pohodě a komunikaci během dne, ve srovnání s autoritativním přístupem. Použití této metody se osvědčilo i v komunikaci s rodiči, kteří to velmi oceňují.

Celkové vyhodnocení splnění účelu

Účel projektu byl splněn. Za přidělený grant se podařilo uspořádat tři semináře, zaměstnat maminku na RD na 7 měsíců a umožnit další vzdělávání pedagoga k prohloubení svých pedagogických a komunikačních dovedností.

Do projektu se podařilo zapojit rodiče s dětmi, ať již „školkové“ nebo ty, kteří DLK Petrklíč nenavštěvují. Podařilo se zapojit širokou veřejnost, a to účastí na workshopech.

Na vzdělávacím workshopu – besedě o domácím vzdělávání byla podpořena rodičovská kompetence v oblasti vzdělávání svých dětí.

Zaměstnáním maminky na RD jsme podpořili slaďování rodinného a pracovního života, a zvýšení pracovních kompetencí maminky na RD při vstupu na trh práce.

 

Projekt podpořil Jihomoravský kraj