PEDAGOGICKÁ KONCEPCE DLK PETRKLÍČ 

 

1. Identifikační údaje

2. Obecná charakteristika

3. Podmínky vzdělávání

4. Organizace vzdělávání

5. Charakteristika a obsah vzdělávacího programu

6. Evaluační systém

 

ad 1) Dětský lesní klub, zapsaný spolek

ad 2) kapacita: 15 dětí na den a 2 pedagogové

        děti: od 2,5 -7 let

        zázemí: Bzenec, maringotka

ad 3) - věcné podmínky: DOSTUPNOST

                                 : VYBAVENÍ -vytápěná maringotka, venkovní soc. zařízení, pískoviště, herní prvky

                                 : OKOLÍ - borovicový les

        - psychosociální podmínky: POBYT V PŘÍRODĚ (zdravé utváření osobnosti, smysluplné impulsy, rozvoj tvořivosti, fyzick zdatnosti, odolnosti -rozšiřování komfortní zóny, sounáležitost, řád, zákonitosti a souvislosti vůči všemu živému...)

                                             : SKUPINA DĚTÍ - individuální přístup, věkově rozvrstvená skupina - rozvoj soc. dovedností, respektují pravidla pro fungování skupiny...)

                                              : KOMUNITNÍ FUNGOVÁNÍ ŠKOLKY - zapojení rodičů -schůzky, příprava beneficí, pomoc při tvorbě a údržbě zázemí, finanční a materiální pomoc, slavnosti

        - životospráva: denně dostatek pohybu - pobyt venku vytváří rámec zdravého životního stylu

                            : stravování - vaříme si sami, bez rafinovaného cukru, bílé mouky a masa, dbáme na pitný režim

ad 4) - řízení klubu

        - personální zajištění:  vždy přítomní 2 průvodci

        - pravidla lesa a klubu:  pro bezpečný a bezproblémový pobyt   v lese dodržujeme  pravidla, průvodci mají kurzy první pomoci a BOZP

        - systém organizace vzdělávání: klub má svůj řád, program a rytmus v denním, týdenním i ročním běhu

                                                 DENNÍ ŘÁD

         celodenní provoz: 8.00 - 16.00

                                                 8.00 - 9.00    příchod dětí, volná hra

                                                 9.00 - 9.30    ranní kruh

                                                 9.30 - 10.15   svačina   

                                                10.15 - 12.00  pobyt v lese s nabídkou programu

                                                12.00 - 12.15  příprava na oběd

                                                12.15 - 13.00  oběd

                                                13.00 - 15.00  odpočinek, spánek, čtení pohádek, předškolní příprava

                                                15.00 - 16.00  nabídka výtvarných činností, volná hra

                                 

                  - MĚSÍČNÍ RYTMUS: proměny přírody - slavnosti, tématická setkání

ad 5) - zdroje pro vytváření obsahu vzdělávacího programu:  RVP PV

                                                                                      : alternativní směry v pedagogice

                                                                                        /koncept lesních mateřských škol - většinu času děti tráví venku a za každého počasí

                                                                                                                                       - příroda je nevyčerpatelným zdrojem vzdělávací nabídky

                                                                                                                                       - žádné nebo minimum hraček

                                                                                                                                       - k dispozici pracovní nářadí-motyčky, vozíčky, lopatky, pilky, nože a materiál z přírody

                                                                                                                                        - děti jsou odkázány sami na sebe-svoji tvořivost, představivost 

                                                                                         /Waldorfská pedagogika - inspirací je pro nás uvědomění si nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, vnímání proměn přírody během roku     

                                                                                        /Montessori pedagogika - inspiruje nás tím, že vychází z potřeb dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, pomáhá dítěti, aby to dokázalo samo, pomáháme dítěti si zafixovat pracovní návyky, řád, nerušíme dítě při jeho činnosti  

                                                                                        /Environmentální výchova - nenásilnou formou jsou děti vedeny k zájmu o přírodu a k pochopení přírodních dějů, zákonů, k pozitivnímu vztahu k přírodě a k ochotě ji chránit

                                                                                        /Udržitelný rozvoj

   - metody a přístupy ve vzdělávání: Respektovat a být respektován -děti jako partneři v komunikaci

                                                                                                 -podílí se na společném rozhodování

                                                                                                 -každý může vyjádřit svůj názor

                                                                                                 -učí se za pomoci průvodce řešit konfliktní situace

                                                                                                 -respektujeme jeho emoce

                                                                                                 -nehodnotíme

                                                    :Situační učení - prožívá a reaguje na reálné situace při pobytu v přírodě

                                                                          - dítě si uvědomí své možnosti, schopnosti fyzické, sociální

                                                                          - rozvíjí schopnost nalézat smysluplná řešení

                                                     :Prožitkové učení - dětem nepředáváme hotové informace, názory, postoje

                                                                              - má možnost si vše reálně ohmatat, prožít a vytvořit si vlastní názor a reálnou představu o okolním světě

                                                                              - je spontánní, objevné, tvořivé, konkrétní a celostné

                                                     :Informální učení - dítě se učí mimoděk z okolního světa(obklopujeme dítě věcmi, kterými chceme, aby se zabývalo) 

                                                     :Transformální učení - dítě se učí od odborníků

 METODY: nápodoba, praktická zkušenost, mezigenerační učení

 FORMY UČENÍ: převažuje VOLNÁ HRA-inspirovaná, není intelektuální, není orientovaná na výsledek, je vnitřně motivovaná

 ROLE UČITELE: -hraničář: vytváří bezpečné hranice jak v pohybu tak v chování

                       -facilitátor: podporuje dítě, přeje pozornost

                       -cíleně nabízí činnost

                                               

                                                                VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

- plánovaný na měsíc v integrovaných blocích

- rozvíjíme kompetence vytyčené v RVP PV: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

- zahrnuje všechny vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo

                                                       Dítě a ten druhý

                                                       Dítě a svět

                                                       Dítě a jeho psychika

                                                       Dítě a společnost

- pedagog nabízí: hry, básničky, aktivity pohybové, výtvarné, práce na pozemku, četba

                        : environmentální výchova - většinou v lese, nebo program objednaný

- volná hra

- předškolní příprava

- mimoškolní aktivity - návštěvy divadel, koncertů, zařízení,institucí, DD, dílen, ZOO, farma atd....

- slavnosti

- zaměření na samostatnost, sebeobsluhu

- PEDAGOG: je přesvědčen, že příroda je vhodným prostředím pro vzdělávání

                  : vytváří v dětech vztah k přírodě

                  : má stejnou radost  z pohybu, vytváří láskyplné prostředí, s humorem, bezpečné prostředí

                  : snaží se o UR - udržitelnost životního prostředí v protikladu ke konzumnímu stylu života

                  : podporuje dohodu, respektování, pomoc slabšímu, samostatnost 

 ad 6) - Evaluace : pravidelné schůzky pedagogů

                         : měsíční plány, přípravy, reflexe

                         : odborné semináře

                         : kronika

                         : pravidelné pozorování dětí, poté problémy řešíme s kolegy, pokud náprava nevedla k úspěchu, konzultujeme s rodiči

                         : osobní kontakt s rodiči

                         : komunikace s rodiči emaily

                         : vlastní webové stránky, fotky na Rajčeti